Dotacja bezzwrotna udzielana net-o-logy Sp. z o.o. na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N) w ramach zawartej umowy nr POIR.03.04.00-24-0321/20-00

Program Operacyjny: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Działanie: POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy.

Cele projektu to uzyskanie wsparcia w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz pozyskanie wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. 

Planowane efekty to przede wszystkim niezaprzestanie działalności w okresie przynajmniej takim, na jaki udzielona jest dotacja tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Wartość projektu: 131.208,00 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Wkład Funduszy Europejskich: 131.208,00 PLN